• پایگاه دانش

برای آشنایی پژوهشگران و علاقمندان، در پایگاه دانش وبسایت کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو، مراجع پایه و اصلی حوزه‌های مطالعاتی مختلف علم و فناوری معرفی می‌شوند.