• حامیان و همراهان

حامیان داخلی کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو

کمیسیون ملی یونسکو در ایران
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشگاه علم و فرهنگ
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
انجمن ترویج علم ایران
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی کرسی

PCST (Public Communication of Science and Technology), The global network of science communication
 WFSJ (World Federation of Science Journalists)
 GCA (Global Communication Association)
 IACT (International Association of Communication and Technology)