• ساختار کرسی

ساختار سازمانی کرسی متشکل از یک رئیس، شورای عالی سیاست‌گذاری، شورای برنامه‌ریزی، یک دبیر اجرایی و یک دبیرخانه است. همچنین کرسی متشکل از چهار کمیته تخصصی شامل کمیته پژوهش، کمیته آموزش، کمیته انتشارات و اطلاع‌رسانی و ارتباطات و روابط بین‌الملل است. تمام فعالیت‌های کرسی از طریق این کمیته‌های تخصصی و با نظارت و تصویب شورای برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد.