• خبر روز


معرفی کتاب: علم و رسانه؛ مسیرهای جایگزین در ارتباطات علم

«علم و رسانه: مسیرهای جایگزین در ارتباطات علم» کتابی بود که اولین بار در سال 1999 به قلم ماسیمیانو بوکی توسط انتشارات راتلج مننتشر شد. این کتاب در 4 فصل نگاشته شده است: فصل 1 هدف اصلی خود را بر تحلیل- پدیده چرخش دانشمندان به سمت عموم- در وضعیت هنر ارتباطات عمومیِ مطالعات علم قرار می‌دهد. این فصل موفقیت‌ها و کمبودهای عمده نظریه‌ها و مدل‌های موجود را نشان می‌دهد و استدلال می‌کند که تحقیق بیشتری در مورد این مسئله لازم است تا تعاملات ارتباطی بین علم و عموم را روشن سازد. بخش‌های این فصل عبارتتد از:
•    گزارش استاندارد از ارتباط عمومی علم
•    بازنمایی اجتماعی نظریه‌های علمی
•    نقش پنداشت علمی
•    تسلسل ارتباطی
•    مسیرهای شناختی و موانع آنها
•    مرحله محبوب و پیامدهای آن
 فصل 2 با عنوان" زمانی که دانشمندان به سمت عموم می‌روند" نیز دستورالعمل‌های اصلی نظریِ تحلیل و تفسیر را بیان می‌کند. در این بخش مقاله‌ای مورد نقش استعاره‌ها و پارادوکس‌ها در ارتباطات عمومی علم ضمیمه شده است بخش‌های این فصل عبارتند  از:
•    استعاره‌ها، پارادوکس‌ها و ابژه‌های مرزی در ارتباطات عمومی علم
•    استعاره در علم
•    استعاره های عامه‌پسند و ترکیبی
•    استعاره‌ها و پارادوکس ها
•    پارادوکس در علم
•    نقش پارادوکس در ارتباطات علم
•    اّبژه‌های مرزی
.فصل سوم؛ سه مطالعه موردی را برای نشان دادن ویژگی‌های انواع اصلی چرخش به سمت عموم ارائه می‌دهد.
•    ملاحظات مقدماتی 
•    خلق و نابود کردن علم در عموم: مورد گداخت سرد یا کولد فیوزن
•    یک انفجار عمومی: تئوری بیگ بنگ در مطبوعات روزانه انگلیس
•    علم عمومی لویی پاستور: آزمایش سم‌زدایی روی مطبوعات محبوب زمان
 و در انتها فصل چهارم "مسیرها و چالش‌ها" به بحث‌های عمده کار باز می‌گردد که اصولی را در باب مطالعات موردی بیان داشته است. در ادامه در کنار «مطالعات موردی اولیه» که تنها برای این کار انجام شده است، در مورد چندین تن از دانشمندانی که به سمت عموم چرخیده‌اند به عنوان از ادبیات موضوع مطالبی ذکر می‌شود. بخش‌های این فصل نیز عبارتند از:
•    انحراف به عنوان مواجهه با پشت صحنه
•    ارتباطات عمومی و وضعیت‌های مرزی
•    نگاشت انحراف
•    قطب دوم

 

Bucchi, M. (2014). Science and the media: Alternative routes to scientific communications (Vol. 1). Routledge

 

تاریخ درج خبر: 1398/04/25  -  ساعت درج خبر: ١٧:٤٢  -  شماره خبر: ٩٣٤٦  -  تعداد بازدید: 373


خروج