• خبر روز


معرفی مجله سیاست پژوهش

مقاله های تحقیقاتی سیاست گذاری از لحاظ تجربی و به لحاظ نظری تعامل بین نوآوری،فناوری یا تحقیق از یک طرف و فرآیندهای اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و سازمانی از سوی دیگر را مورد بررسی قرار می دهد. انتظار می رود تمام مقالات سیاست پژوهش نتایجی را کسب کنند که پیامد هایی برای مدیریت یا سیاست گذاری دارند.

اهداف و حوزه مطالعه: تحقیقات سیاست گذاری یک مجله میان رشته ای است که به تجزیه و تحلیل، درک و پاسخ مؤثر به چالش های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، سازمانی، محیطی و دیگر عوامل ناشی از نوآوری، فن آوری، تحقیق و توسعه و علم اختصاص یافته است. این شامل تعدادی فعالیت مرتبط با ایجاد دانش (از طریق تحقیق، انتشار و کسب دانش ) به عنوان مثال از طریق یادگیری سازمانی و بهره برداری از آن در قالب محصولات یا فرآیندها یا خدمات جدید یا بهبود یافته است . سیاست پژوهش به طور کلی به عنوان مجله پیشرو در زمینه مطالعات نوآوری به رسمیت شناخته شده است.

 

www.journals.elsevier.com

Research Policy

Impact factor: 4.661

Quartile Score: Q1

Country: Netherlands

Publisher: Elsevier BV

 گردآوری: محمدامین مولا (دانشجوی کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف)
با سپاس از دکتر مصطفی تقوی (عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف)

تاریخ درج خبر: 1399/02/11  -  ساعت درج خبر: ١٢:٥٧  -  شماره خبر: ١١٨٦٤  -  تعداد بازدید: 232


خروج